معادن

 

 

 

معدن آتشکوه

نوع سنگ : تراورتن

استخراج سالیانه: 40000 تن


 

 

 

معدن حاجی آباد

نوع سنگ: تراورتن

استخراج سالیانه: 50000 تن


 

 

 

معدن خوی

نوع سنگ: مرمریت

استخراج سالیانه: 50000 تن


 

 

 

 

معدن دره بخاری

نوع سنگ: تراورتن

استخراج سالیانه: 90000 تن


 

 

معدن کوه سفید

نوع سنگ: مرمریت

استخراج سالیانه: 40000 تن


 

 

معدن زنجان

نوع سنگ: تراورتن

استخراج سالیانه: 50000 تن

 

 

 

 

معدن قروه

نوع سنگ: مرمر

استخراج سالیانه:25000 تن

 

 

 

 

معدن ماکو

نوع سنگ: تراورتن

استخراج سالیانه:


 

 
 

 

 

معدن کرمان

نوع سنگ: مرمریت

استخراج سالیانه: 30000 تن


Copyright © Parmisoft.com 2014
دی ان ان